VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ, DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

GurmEko s.r.o., IČ 44342705, DIČ SK4020230973,

so sídlom 034 01 Ružomberok, Bystrická cesta 45

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Po,

 vložka 10267/L

/ďalej ako spoločnosť“/

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ, DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky (ďalej len „podmienky“) a cenová ponuka alebo cenník doplňujú a upresňujú zmluvné dojednania (vzájomné vzťahy) medzi spoločnosťou ako dodávateľom (predávajúcim) a odberateľom (kupujúcim, zákazníkom, spotrebiteľom, popr. dotknutou osobou) a sú záväzné pre obidve strany. Pokiaľ medzi zmluvnými stranami nie je uzatvorená samostatná individuálna kúpna zmluva, platia tieto podmienky v plnom rozsahu, pokiaľ je medzi zmluvnými stranami uzatvorená  individuálna kúpna zmluva, má dojednanie v takejto kúpnej zmluve prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.
V prípade, že tovar nakupuje odberateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ), označuje sa menom a priezviskom, adresou a súčasne telefónnym číslom a e-mailom. V prípade, že tovar nakupuje podnikateľ v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, označuje sa svojím obchodným menom, miestom (sídlom) podnikania, IČ, DIČ, popr. tiež telefónnym číslom a e-mailom.

2. Vo veciach výslovne neupravených týmito podmienkami alebo individuálnou zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami všeobecne platných právnych predpisov, hlavne zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“), zákonom č. 152/1995 Z.z., o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“) a zákonom č. 335/2011 Z.z., o tabakových výrobkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o tabakových výrobkoch“).

3. Společnost prohlašuje, že osobní údaje odběratele jakožto subjektu údajů jsou zpracovávány pouze za účelem plnění smlouvy či smluvních ujednání mezi společností a dodavatelem. Vedle zpracování osobních údajů dle předchozí věty společnost zpracovává osobní údaje odběratele pouze na základě jeho výslovného dobrovolného, svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného souhlasu za účelem zasílání aktuálních informací a nabídek společnosti formou e-mailové korespondence, který je odběratel oprávněn kdykoliv odvolat. S udělením či neudělením souhlasu se zpracováním osobních údajů odběratele není podmíněno uzavření smlouvy mezi společností a odběratelem. Společnost dále prohlašuje, že společnost nakládá s osobními údaji a chrání osobní údaje před jejich zveřejněním a použitím třetími osobami, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4. Spoločnosť je v súlade s nariadením 178/2002/ES, ktorým sa stanovujú zásady a požiadavky potravinového práva, prevádzkovateľom potravinárskeho podniku.

5. Spoločnosť zabezpečuje zber odpadov z obalov pomocou oprávnenej organizácie ENVI - PAK v zmysle zákona č. 119/2010 Z.z., o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod zákazníckym číslom  IZO - 1240799/2009.

6. Spoločnosť má funkčný systém sledovateľnosti výrobkov a v prípade potreby zabezpečuje na vlastné náklady sťahovanie výrobkov nevyhovujúcej šarže a ich náhradu vyhovujúcim výrobkom.  Spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú chybou výrobku v súlade s príslušným zákonom.

7. Pokiaľ spoločnosť predáva tovar v originálnych prepravných obaloch zahraničného alebo tuzemského výrobcu, jedná sa o obchodný prípad a nie o výrobu potravín za účelom ich uvádzania do obehu v zmysle zákona o potravinách a tabakových výrobkoch a zákazník je povinný sám preskúmať  podmienky použitia  v zmysle tohto zákona.

8. Spoločnosť si vyhradzuje právo na individuálnu odlišnosť dodaného tovaru, pokiaľ vyplýva z podstaty výrobku (napr. suché prírodné korenie a jeho zmesi, sušená zelenina) a takéto odlišnosti nie sú v rozpore s obecne  platným právnym predpisom.

9. Súčasťou objednávky môže byť výber a následná objednávka tovaru podľa vzoriek. V takýchto prípadoch môže byť predmetom reklamácie iba nezhoda dodaného tovaru oproti vzorke a dohodnutej špecifikácii (dokumentácii sprevádzajúcej tovar).

10. Ceny uvedené v cenovej ponuke alebo v cenníku sú konečné ceny bez DPH. Zahrňujú cenu tovaru, obalu, náklady na manipuláciu a dopravu, pokiaľ v ďalších ustanoveniach týchto podmienok nie je stanovené inak (napr. body 15 a 16).

11. Spoločnosť je platcom DPH. K cenám podľa ostatných ustanovení týchto podmienok bude pripočítaná DPH vo výške stanovenej obecne platnými právnymi predpismi. Výška DPH je uvádzaná v cenovej ponuke alebo cenníku a na daňovom doklade.

12. Tovar je dodávaný v množstve a balení objednanom zákazníkom od 0,25 kg. Tovar, ktorého jednotková cena /kg/ je vyššia ako 18 € bez DPH, je dodávaný v balení od 0,10 kg. Pokiaľ je tovar dodávaný v uzavretých spotrebiteľských obaloch alebo je jeho cena uvedená ako cena za kus, je minimálnym množstvom množstvo uvedené v cenovej ponuke alebo cenníku.

13. Prípustné záporné hmotnostné odchýlky u balených produktov (dózy, boxy, vedrá, fólie a pod.) zodpovedajú hodnotám stanoveným vyhláškami k zákonu o potravinách a tabakových výrobkoch.

14. Tovar je dodaný na adresu určenú zákazníkom do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Všetky riziká sú kryté zodpovednosťou spoločnosti do okamihu prevzatia tovaru odberateľom, ktorý toto prevzatie písomne potvrdí vrátane uvedenia dátumu.

15. Odberateľ sa môže so spoločnosťou dohodnúť na  osobnom odbere na  stredisku spoločnosti; v takomto prípade bude zároveň dohodnutý termín odberu.

V takovém případě je k ceně zboží účtován poplatek za doručení ve výši 115,- Kč + DPH; to neplatí, pokud cena dodávaného zboží bez DPH činí minimálně 1200,- Kč.

16. Na základe dohody, ak nedôjde k osobnému odberu tovaru zákazníkom (bod 15), je tovar dodávaný zákazníkovi prostredníctvom externej, zmluvnej balíkovej alebo paletovej prepravnej služby. V takomto prípade je k cene tovaru (bod 10) účtovaný poplatok za doručenie vo výške 3,90 € bez DPH; to neplatí, pokiaľ cena dodávaného tovaru  bez DPH a po odpočítaní všetkých priznaných zliav je minimálne 40 € bez DPH.

17. Platby za tovar sú zásadne realizované v hotovosti, pokiaľ v ďalších ustanoveniach týchto podmienok nie je uvedené inak (napr. body 18 a 19).

18. Bezhotovostné platby sú možné len na základe písomnej dohody spoločnosti a odberateľa; v takejto dohode musí byť uvedená doba splatnosti a sankcia za neskorú úhradu. Pokiaľ nie je riadne uhradená predchádzajúca platba, nie je spoločnosť povinná dodať odberateľovi ďalšiu dodávku tovaru, aj keď bola predtým potvrdená.

19. Dodávky doručené spôsobom uvedeným v bode 16 sú hradené formou „dobierky“ (t.j. platba doručiteľovi), pokiaľ nebola dohodnutá bezhotovostná  platba podľa bodu 18. Pri preberaní tovaru obdrží odberateľ doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.

20. Časom prechodu vlastníckeho práva na odberateľa je čas úhrady tovaru, za ktorý je považovaný čas pripísania čiastky na účet spoločnosti alebo úhrada v hotovosti. Do tohto okamihu je tovar vrátane obalov vlastníctvom dodávateľa.

21. Pokiaľ objednaný tovar odberateľ z akýchkoľvek príčin na jeho strane od spoločnosti, jej obchodného zástupcu alebo od prepravnej služby (body 14, 15, 16) neprevezme, je povinný uhradiť dodávateľovi paušálnu čiastku náhrady balného a dopravného vo výške 3,90 € bez DPH; to neplatí, pokiaľ sa jedná zo strany odberateľa o oprávnenú reklamáciu dodávky.

22. Odberateľ je povinný tovar po jeho prevzatí skontrolovať tak, aby zistil prípadné zjavné chyby spôsobené dopravou alebo zlou manipuláciou. Zistené nedostatky je povinný bezodkladne ohlásiť spoločnosti. Za chyby vzniknuté počas prepravy spoločnosť neručí.

23. Vybavenie reklamácií sa riadi zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a občianskym zákonníkom v prípade odberateľa – nepodnikateľa a obchodným zákonníkom v prípade odberateľa – podnikateľa pri jeho podnikateľskej činnosti. Odberateľ má právo reklamovať množstvo, balenie, zámenu druhu tovaru a akosť, pokiaľ neodpovedá deklarovanému druhu a špecifikácii. Pokiaľ nie je príslušným zákonom stanovené inak, je nutné reklamáciu uplatniť najneskôr do 6 mesiacov od dátumu prevzatia.

24. Rozhodujúcim podkladom pre posúdenie oprávnenosti reklamácie sú predpisy Európskej únie a ostatné obecne platné právne predpisy najmä  vyhlášky k zákonu o potravinách a tabakových výrobkoch (napr. komoditné vyhlášky z hľadiska organoleptických vlastností, vyhláška o mikrobiologických požiadavkách, vyhláška o chemických požiadavkách na zdravotnú nezávadnosť, podmienky použitia prídavných látok) alebo špecifikácia výrobkov v zmysle vyhlášky o stanovení kritických bodov v technológii výroby

25. O reklamácii rozhoduje vedúci obchodného alebo výrobného úseku. Obchodní zástupcovia, pracovníci zákazníckeho centra, pracovníci odbytu a ďalší pracovníci spoločnosti sú oprávnení reklamáciu prijať, urobiť záznam na stanovenom formulári, nie  však o reklamácii rozhodnúť; takýmto  ich eventuálnym rozhodnutím nie je spoločnosť viazaná.

26. Postup pri reklamácii:

a) odberateľ je povinný  reklamáciu uplatniť (ohlásiť) v spoločnosti

b) spoločnosť bude odberateľa kontaktovať a dohodne s ním ďalší postup; pri tom bude postupovať individuálne podľa okolností konkrétnej reklamácie

c) reklamácia bude vyriešená v súlade s obecne platnými právnymi predpismi do 30 dní odo dňa jej uplatnenia v spoločnosti, pokiaľ obecne platné právne predpisy nestanovia lehotu kratšiu. V prípade, že reklamácia nepodnikateľa (spotrebiteľa) nebude vybavená v tejto 30 dňovej lehote, má spotrebiteľ po jej uplynutí od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

d) reklamácia sa vybavuje spravidla týmito spôsobmi:

     - výmena poškodeného tovaru

    - dodanie chýbajúceho tovaru

   - dodanie iného (náhradného) tovaru podľa dohody s odberateľom

      - zrušenie (odstúpenie od) zmluvy a vrátenie peňazí

O vybavení reklamácie je povinná spoločnosť vydať spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

26. Kontaktní spojení na společnost

a) telefón: 0917 474 040

b) objednavky@gurmeko.eu


OBCHODNÉ PODMIENKY KE STIAHNUTIE V PDF