INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Dovolujeme si Vás níže informovat o zpracování Vašich osobních údajů.
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen „Nařízení“), a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.
Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.
V následujícím textu naleznete informace o způsobu, rozsahu, účelu, právním základu, době zpracování, příjemců Vašich osobních údajů a o Vašich s tím souvisejících právech.
Tato informace je uveřejněna na našich webových stránkách www.gurmeko.cz a www.dobrekoreni.cz a můžete se tak k ní v budoucnu kdykoliv vrátit. 
A.     TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost GurmEko, s.r.o., se sídlem Počernická 264, 250 73 Radonice, identifikační číslo: 25133284, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52462 (dále jen „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou následující:
a) adresa pro doručování: GurmEko, s.r.o., Počernická 264, 250 73 Radonice
b) adresa elektronické pošty: finance@gurmeko.eu
3. Správce informuje, že jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. nařízení. Je jím Ing. Miroslav Švancara.
B.     PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že:
a) takové zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to konkrétně spočívající v:
a. zabezpečení ochrany majetku, jakož i ochrany proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči správci;
b. vyřizování dotazů;
c. vyřizování stížností;
d. podpoře obchodní činnosti správce, zejm. formou rozesílání elektronických obchodních sdělení správce jeho zákazníkům, přičemž vůči takovému rozesílání lze podat námitku (více informací viz kapitola NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU);
b) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, a to konkrétně zejména pro:
a. vyřizování reklamací dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
b. plnění povinností uložených správci dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; nebo
d) ke  zpracování jste udělil(a) souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, a to konkrétně:
a. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem registraci na e-shopu správce; či
b. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání elektronických obchodních sdělení správce, nejste-li jeho zákazníkem; či
c. souhlas s uveřejněním Vaší fotografie na webové stránce správce www.gurmeko.cz ;
C.     ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů při Vašem nákupu na e-shopu správce je plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, včetně doručení zakoupeného zboží a případného následného řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Pro účely realizace nákupu, resp. prodeje v rámci e-shopu tak správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a dodací adresa (pokud se liší od fakturační), údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží.
2.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů při Vaší registraci na e-shopu správce je pohodlnější nakupování bez nutnosti v budoucnu opětovně vyplňovat stejné údaje při odeslání objednávky, jako jsou již zadané v registraci. Pro účely registrace tak správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a dodací adresa (pokud se liší od fakturační).
3.      Pro účely vyřízení reklamace správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a dodací adresa (pokud se liší od fakturační), údaje o reklamovaném zboží, jakož i údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace.
4.      Pro vyřešení stížností správce zpracovává Vaše následující osobní údaje (v závislosti na způsobu podání stížnosti): jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa, údaje uvedené subjektem ve stížnosti.
5.      Za účelem poskytování telefonické nebo e-mailové podpory správce zpracovává Vaše následující osobní údaje (v závislosti na způsobu podání dotazu): jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa, údaje uvedené subjektem v dotazu.
6.      Pro účel přímého marketingu správce zpracovává Vaše následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa.
7.      Pro účely uveřejnění fotografií správce zpracovává Vaše následující osobní údaje: jméno, město, fotografie.
8.      Správce Vaše osobní údaje zpracovává jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. zaměstnanců příjemců (k příjemcům viz níže).
9.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.
D.     ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.      Osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, pocházejí z následujících zdrojů:
a)    údaje jste sám/sama poskytl(a) správci zejména v souvislosti s uzavřením smlouvy či v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů;
b)    údaje pocházejí ze svým účelem kompatibilních veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou např. obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík.
E.     DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.      Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího a dále pak po předepsanou archivační dobu
2.      Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů.
3.      Pokud však správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u správce uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou jste mu udělili svůj souhlas s takovým zpracováním, tj. zpravidla po dobu 3 let od udělení souhlasu, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.
F.     PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.      Příjemci Vašich osobních údajů jsou zasílatelské společnosti, dále subjekty podílející se na realizaci plateb na základě kupní smlouvy, subjekty zajišťující technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat, subjekty zajišťující dodavatelské a reklamační služby, subjekty poskytující analytický software a reklamní prostor.
2.      Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné orgány veřejné moci v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
3.      Správce nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci vyjma předání společnosti GOOGLE, Inc., která se přihlásila k dodržování tzv. štítu EU–USA na ochranu soukromí (více informací viz https://policies.google.com/).
G.    PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
1. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření smlouvy se správcem a pro její plnění, tudíž bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
2. Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči správci následující práva:
a) Právo na přístup
Můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává.
Společnost GurmEko, s.r.o. informace o správě osobních údajů poskytne subjektu údajů na základě doručené písemné žádosti. Poskytnutí informace je bezplatné, pokud se neprokáže, že žádost je neopodstatněná nebo nepřiměřená anebo má opakující se povahu. V takovém případě, má společnost GurmEko, s.r.o. nárok požadovat přiměřený administrativní poplatek nebo odmítnout tuto žádost. Při pochybnostech v souvislosti s totožností fyzické osoby, má společnost GurmEko, s.r.o. právo požadovat poskytnutí dodatečných informací, které povede k dostatečnému potvrzení totožnosti fyzické osoby.
Společnost GurmEko, s.r.o. poskytne požadované informace ve stručné, transparentní, srozumitelné a lehce dostupné formě, formulované jasně a jednoduše, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Informace se poskytnou vždy v takové formě, v jaké bylo o ně požádáno (elektronicky tudíž e-mailem, nebo v listinné podobě).
b) Právo na opravu
Můžete požádat správce o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává.
c) Právo na výmaz
Můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b. odvolal(a) jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
c. vznesl(a) jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl(a) námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
d. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské Unie nebo členského státu, které se na nás jakožto správce vztahuje;
f. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
d) Právo na omezení zpracování
Můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
a. popřel(a) jste přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
c. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d. vznesl(a) jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
e) Právo na přenositelnost údajů
V případech zpracování osobních údajů založených na souhlasu nebo smlouvě a zpracovávaných automatizovaně máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste správci poskytl(a), a právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
f)  Právo na odvolání souhlasu
Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste správci udělil(a) souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu v jednotlivých případech zpracování Vašich osobních údajů naleznete více informací v kapitole ODVOLÁNÍ SOUHLASU.
g) Právo vznést námitku
Můžete vůči správci kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděného na základě oprávněného zájmu správce a pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce. K právu vznést námitku v jednotlivých případech zpracování Vašich osobních údajů naleznete více informací v kapitole NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU.
h) Právo být informován
Máte právo být správcem informován v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně Vás.
i) Právo ve vztahu k automatizovanému zpracování
Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.
j) Právo podat stížnost
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz
3. Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoli otázek nebo stížností se můžete obrátit na společnost GurmEko, s.r.o. prostřednictvím e-mailu finance@gurmeko.eu nebo písemně na adrese GurmEko, s.r.o., Počernická 264, 250 73 Radonice, Česká republika.
4. Společnost GurmEko, s.r.o. prošetří každou stížnost a o výsledcích šetření stěžovatele informuje nejpozději do 30 dnů od doručení stížnosti. Pokud by si vyřízení stížnosti vyžadovalo delší dobu, bude stěžovatel o prodloužené lhůty pro šetření stížnosti informován písemně.
H.     ODVOLÁNÍ SOUHLASU
1. Jakýkoliv souhlas, který jste společnosti GurmEko, s.r.o. udělil(a), můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a to níže uvedenými způsoby.
2. Souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení správce lze odvolat buď:
a) kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném obchodním sdělení nebo
b) zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu finance@gurmeko.eu nebo
c) zasláním odvolání souhlasu písemně na adresu GurmEko, s.r.o., Počernická 264,  250 73 Radonice, Česká republika.
3. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaší registrací na e-shopu lze odvolat buď:
a) zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu finance@gurmeko.eu nebo
b) zasláním odvolání souhlasu písemně na adresu GurmEko, s.r.o., Počernická 264,  250 73 Radonice, Česká republika.
4. Případné Vaše odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů však nebude mít účinky na zpracování, které proběhlo před odvoláním Vašeho souhlasu, ani na jeho zákonnost.
 
I. NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGUProti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, které je prováděno bez Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli vůči správci bezplatně vznést námitku, a to e-mailem na e-mailovou adresu finance@gurmeko.eu nebo písemně na adresu GurmEko, s.r.o., Počernická 264, 250 73 Radonice, Česká republika.J.  UKLÁDÁNÍ COOKIES A ZPRACOVÁNÍ IP ADRESY
1. Soubory cookie jsou malé soubory, které si ukládá internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Lze tak poznat, které stránky jste navštívili, zda jste přihlášeni či jste vyplňovali nějaký formulář.
2. Webové stránky správce www.dobrekoreni.cz a www.gurmeko.cz ukládá v souladu se zákony cookies do zařízení svých návštěvníků.
3. Co se týče platnosti cookies, na webové stránce správce www.dobrekoreni.cz a www.gurmeko.cz se vyskytují:
a) krátkodobé cookies (tzv. „session cookie“) - platí po dobu Vaší návštěvy na stránkách a několik minut po opuštění stránek;
b) dlouhodobé cookies (tzv. „persistent cookie“) - platí několik dní až měsíců, zpravidla dokud je ručně neodstraníte ze svého prohlížeče. Usnadňují nastavení stránek.
4. Používáním webové stránky správce www.dobrekoreni.cz a www.gurmeko.cz  souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Většina prohlížečů má povoleno přijímání souborů cookies z výchozího nastavení. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svých webových prohlížečů. Návody naleznete zde:
·           Chrome
·           Firefox 
·           Internet Explorer
·           Android