ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

GurmEko s.r.o., Magyarországi Fióktelepe, Puskaporosi út 10-10/A,

Cégjegyzékszám 11-17-000040, bejegyzeve a

Tatabányai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában

/a továbbiakban "Társaság" /

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Az általános szállítási és fizetési feltélek, valamint az árajánlat, ill, az árjegyzék kiegészíti, ill. pontosítja  a Társaságok, – a Szállító (Eladó) és Megrendelő (Vevő), - közötti szerződéses megegyezést, amely mindkét fél részére kötelező. Amennyiben a szerződő felek nem kötnek önnáló, adásvételi eseti  szerződést, úgy ezek a feltételek teljes mértékben érvényesek. Amennyiben a szerződő felek önnáló, adásvételi eseti  szerződést kötnek, úgy az abban foglalt megegyezés elsőbbséget élvez az előző esetben jelzett feltételek előtt.

2. Jelen feltételekkel, vagy az eseti  adásvételi szerződéssel nem szabályozott  ügyekben a szerződő felek az általánosan érvényes jogszabályi előírásokat, nevezetesen a Cégtörvényt, a Polgári Törvénykönnyvet, és az élelmiszerekről és dohányáruról szóló törvényt tartják irányadónak.

3. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. sz. törvény értelmében a vevő adatai nem nyilvánosak és harmadik személy által nem felhasználhatók. Kizárólag a megrendelt áru szállításánál és a Vevővel történő kapcsolattartásban használhatók fel. Amennyiben a Vevő a továbbiakban nem tart igényt a  Társaság e-mailben megküldött aktuális információira és kínálati tájékoztatására (Hírlevél), úgy az ilyen jellegű anyagok küldése haladéktalanul meg lesz szüntetve, amennyiben a Vevő a válasz-email „Tárgy“ rovatában jelzi a leiratkozást.

4. A Társaság a 178/2002 EK rendelettel szabályozott, az élelmiszeripari vállalatok üzemeltetésére  vonatkozó élelmiszerbizonsági jog elveivel és követelményeivel összhangban működik.

5.  A gyártó EK-F04000037 ügyfélszám alatt tagja az EKO-KOM rendszer társulásnak.

6. A Társaság rendelkezik gyártmány-monitoringgal, és szükség esetén saját költségén visszavonja forgalomból a hibás árut és gondoskodik annak pótlásáról. Összhangban a törvénnyel, a Társaság felelőséget vállal az okozott kárért.

7. Amennyiben a Társaság az árut külföldi, vagy beföldi eredeti csomagolásban árulja, úgy az élelmiszerekről és dohányáruról szóló törvény értelmében kereskedelmi esetről és nem kereskedelmi forgalomba kerülő élelmiszer gyártásól van szó, és a vásárló e törvény értelmében köteles a felhasználás feltételeit megvizsgálni.

8. A Társaság fenntartja a jogot a leszállított áru különbözőségére, amennyiben az a termék lényegéből következik (pl. szárított természetes  fűszernövények és ezek keveréke, szárított zöldség), és ezt az általánosan érvényes jogszabály nem tiltja.

9. A megrendelés része lehet az árucikkek kiválasztása és az azt követő, áruminta szerinti  megrendelés. Ilyen esetekben a reklamáció tárgyát csupán a megegyezéstől eltérő (termék-dokumentáció), és az árumintával nem egyező áruszállítmány képezheti.

10. Az árajánlatban, ill. az árjegyzékben megadott árak ÁFA nélküli végleges árak, melyek tartalmazzák az árucikk, a csomagolóanyag a kezelési és szállítási kölétségeket, amennyiben a jelen megállapodás feltételei nem eltérőek (pl. a 15. és 16. pont).

11. A Társaság ÁFA körbe tartozik. Az árakhoz a jelen feltételek további rendelkezései értelmében hozzá lesz adva az ÁFA, melynek mértékét az általánosan érvényben lévő jogszabályok szabják meg. Az ÁFA mértéke feltüntetésre kerül az árajánlatban, vagy az árjegyzéken és az adóbizonylaton.

12. Az áru a Vevő által megrendelt mennyiségben – minimum 0,25 kg -os csomagolásban kerül kiszállításra. Az áru, melynek (kg) egységára több, mint 5000 forint (Ft), 0,10 kg-os  csomagolású kezdő súlyban kerül kiszállításra. Amennyiben az áru zárt felhasználói csomagolásban kerül kiszállításra, ill. darabár van megadva, úgy a minimálisan kiszállításra kerülő árumennyiség az árajánlaton, ill. az árjegyzéken van feltüntetve.

13. A csomagolt áruknál (dobozok, tégelyek, vödrök, fóliák, stb.) megengedett súlyhiány-eltérések megfelelnek az élelmiszer, - és dohányáru gyártmányokra vonatkozó törvény végrehajtó utasításaiban foglaltaknak.

14. Az áru a Vevő által megadott címre 2 napon belül kerül kiszállításra a Társaság által visszaigazolt megrendelést követően. Az árura vonatkozó minden kockázat a Vevő általi átvételéig Eladót terheli. Vevő dátummal ellátva, írásban igazolja az áru átvételét.

15. Vevő megegyezhet a Társasággal az áru személyes átvételében, célzottan a Társaság valamelyik központjában. Ebben az esetben a két félnek egyeztetni szükséges az átvétel időpontjáról, vagy Társaságnak időben szükséges Vevőt tájékoztatni arról, hogy az áru kiszállításra készen áll.

V takovém případě je k ceně zboží účtován poplatek za doručení ve výši 115,- Kč + DPH; to neplatí, pokud cena dodávaného zboží bez DPH činí minimálně 1200,- Kč.

16. Megegyezés alapján, vagy azokon a helyeken, amelyek nincsennek lefedve a Társaság saját szállító kapacitásával, ill. nem kerül sor személyes átvételre, az áru külső szállító igénybevételével, általában csomagküldő, vagy raklapküldő szolgálat igénybevételével kerül kiszállításra. Ilyen esetekben  az áru eladási árához (10. pont) hozzá van számítva 2400 forint (Ft) szállítási költség. Ez nem érvényes abban az esetben, ha az áru értéke ÁFA nélkül és minden szállítóval megadott kedvezmény leszámítása után, meghaladja a 19000 forint (Ft) értéket.

17. Amennyiben jelen szállítási feltételek a továbbiakban nem rendelkeznek másként (pl. a 18. és 19. pont), az átvett áru ellenértékének kifizetése alapvetően készpénzben történik.

18. Az átutalásos fizetés csak a Társaság és a Vevő közti írásbeli megegyezés alapján lehetséges; az ilyen jellegű megállapodásnak tartalmaznia kell a lejárati határidőt és a késedelmes fizetés szankcióit. Amennyiben a Vevő még nem fizette ki az előző megrendelését, a Társaságnak jogában áll a következő áruszállítmányt visszatartani, még akkor is, ha a megrendelést már visszaigazolta.

19. Amennyiben a felek nem egyeztek meg átutalásos fizetési módban (lásd 18. pont), úgy a 16. pontban feltüntetett kézbesítési mód esetén a fizetés „utánvéttel” történik, vagyis készpénzes fizetéssel a kézbesítőnek.

20. Az áru tulajdonjogának Vevő általi átvételének pillanata az áru árának megtérítési pillanata, amikor megvalósul a készpénzes fizetés, ill. a Társaság bankszámláján jóváírásra kerül az eladási összeg. A fent említett pillanatig az áru, - beleszámítva a csomagolást is, - az Eladó tulajdona.

21.Amennyiben a Vevő a szabályszerűen megrendelt árut bármilyen okból a Társaságtól, a Társaság képviselőjétől, vagy a szállítási szolgálattól nem veszi át (14,15, és 16 pontok), úgy köteles az Eladónak megtéríteni 1500 forintot (Ft) a csomagolási és szállítási díj átalányaként. A Vevőnek a szállítmányra vonatkozó indokolt reklamációja esetén ez nem érvényes.

22. Az áru átvételét követően a Vevő köteles az árut átnézni, hogy megállapíthassa a nem megfelelő kezelés, vagy szállítás okozta esetleges, és látható hibákat. A megállapított hiányosságokról köteles haladéktalanul értesíteni a Társaságot. A szállítás során keletkezett sérülésekért a Társaság felelősséget nem vállal.

23. A reklamáció megoldására a fogyasztóvédelmi törvény az irányadó. Amennyiben az áru nem felel meg a bejelentett fajtának és meghatározásnak, a Vevőnek jogába áll kifogásolni a mennyiséget, a csomagolást, az árucserét és minőséget. Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a reklamációt az átvételt követő 6 hónapon belül érvényesíteni szükséges.

24. A reklamáció jogosultságának megítélésekor döntő szempontot képviselnek az Európai Unió előírásai és egyéb, általánosan érvényes jogszabályok, nevezetesen az élelmiszerekről és dohányáru cikkekről rendelkező törvény végrehajtási utasításai (pl. a szerves sikér tulajdonságaira vonatkozó hirdetmény, a mikrobiológiai követelményekre vonatkozó hirdetmény, az egészségügyi követelményeknek megfelelő kémiai összetevőkre vonatkozó hirdetmény, az adalékanyagok felhasználásának követelményei), vagy a termékek specifikációja a gyártási technológia kritikus pontjainak meghatározására vonatkozó hirdetmény alapján.

25. A reklamációról a kereskedelmi, vagy gyártási részleg vezetője dönt. Az üzletkötők, az ügyfélszolgálat alkalmazottai, a forgalmazási munkatársak, és a Társaság további dolgozói nem dönthetnek a reklamációról, csupán a reklamáció befogadására és a nyomtatvány iktatására jogosultak. Esetleges döntéseiket a Társaság nem akceptálja.

26. Eljárás a reklamáció során:
a) a Vevő köteles a reklamációt haladéktalanul érvényesíteni (jelezni) a Társaságnak

b) A Társaság kapcsolatba lép a Vevővel, és megbeszélik a további lépéseket; a Társaság, figyelembe véve a konkrét reklamáció körülményeit, egyedileg jár el

c) amennyiben az általánosan érvényben lévő törvények nem szabnak rövidebb határidőt, a reklamációt az érvényben lévő törvényekkel összhangban, a reklamációs igény benyújtásától számított 30 napon belül kell rendezni.

d) a reklamáció rendezésének módja rendszerint:

      - a hibás áru kicserélése

      - a hiányzó áru pótlása

      - a Vevővel történő egyeztetést követően egyéb (pót-) áru leszállítása

      - szerződésbontás és a pénz visszaadása

27. Az internetes árusításra vonatkozó külön megegyezés:

a) nonstop rendelés lehetősége
b) minden megrendelésre visszaigazolást küldünk a Vevő által megadott e-mail címre, amely e-mail címre az áru elküldését jelző üzenetet is küldjük
c) az áru kiszállítására vonatkozó értesítés pillanatáig (b/pont) a Vevőnek jogában áll szankciók nélkül egyoldalúan visszalépni a szerződéstől. Később már köteles megfizetni a csomagolási anyag és szállítási költség átalánydíját, 900 forint (Ft). A szerződéstől történő visszalépés kézbesítését (személyesen, e-mailben, telefonon, stb.) a Társaság felé hitelt - érdemlően kell igazolni.

28. Kapcsolat

a) telefon: 800 100 377

c) e-mail: fuszerek@gurmeko.eu


FELHASZNÁLASI FELTÉLEK LETÖLTÉSE PDF-BEN