VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY PRE PRIEMYSELNÝCH ZÁKAZNÍKOV

GurmEko s.r.o., IČ 44342705, DIČ SK4020230973,

so sídlom 034 01 Ružomberok, Bystrická cesta 45

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Po,

 vložka 10267/L

/ďalej ako spoločnosť“/

VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY PRE PRIEMYSELNÝCH ZÁKAZNÍKOV

1. Všeobecné dodacie a platobné podmienky a cenová ponuka alebo cenník dopĺňajú a upresňujú zmluvné dojednania (vzájomné vzťahy) medzi spoločnosťou ako dodávateľom (predávajúcim) a odberateľom (kupujúcim) a sú záväzné pre obidve strany. Pokiaľ medzi zmluvnými stranami nie je uzatvorená samostatná individuálna kúpna zmluva, platia tieto podmienky v plnom rozsahu, pokiaľ je medzi zmluvnými stranami uzatvorená individuálna kúpna zmluva, majú dojednania v takej kúpnej zmluve prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.

2. Vo veciach týmito podmienkami alebo individuálnou kúpnou zmluvou výslovne neupravených sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami všeobecne platných právnych predpisov, predovšetkým občianskym zákonníkom a zákonom č. 152/1995 Z.z., o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“).

3. Spoločnosť prehlasuje, že osobné údaje odberateľa ako subjektu údajov sú spracovávané len za účelom plnenia zmluvy či zmluvných dojednaní medzi spoločnosťou a odberateľom. Popri spracovaní osobných údajov podľa predchádzajúcej vety spoločnosť spracováva osobné údaje odberateľa len na základe jeho výslovného dobrovoľného, slobodného, konkrétneho, informovaného a jednoznačného súhlasu za účelom zasielania aktuálnych informácií a ponúk spoločnosti formou e-mailovej korešpondencie, ktorý je odberateľ oprávnený kedykoľvek odvolať. S udelením či neudelením súhlasu so spracovaním osobných údajov odberateľa nie je podmienené uzatvorenie zmluvy medzi spoločnosťou a odberateľom. Spoločnosť ďalej prehlasuje, že nakladá s osobnými údajmi a chráni osobné údaje pred ich zverejnením a použitím tretími osobami, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie podrobnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v samostatnej sekcii „Ochrana osobných údajov“.

4. Spoločnosť je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady z 28.01.2002 č. 178/2002/ES, ktorým sa stanovia zásady a požiadavky potravinového práva, prevádzkovateľom potravinárskeho podniku.

5. Spoločnosť je členom systému združeného plnenia Envi Pak, v zmysle zákona č. 119/2010 Z.z., o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pod klientskym číslom M-1241001293.

6. Spoločnosť má funkčný systém sledovateľnosti výrobkov a v prípade potreby zabezpečuje na vlastné náklady stiahnutie výrobkov vadnej šarže a ich náhradu výrobkom bez vady. Spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú vadou výrobku v súlade so zákonom.

7. Pokiaľ spoločnosť predáva tovar v originálnych prepravných obaloch zahraničného alebo tuzemského výrobcu, jedná sa o obchodný prípad a nie o výrobu potravín za účelom ich uvedenia do obehu v zmysle zákona o potravinách a zákazník je povinný sám preskúmať podmienky použitia v zmysle tohto zákona.

8. Spoločnosť si vyhradzuje právo na individuálnu odlišnosť dodaného tovaru, pokiaľ vyplýva z podstaty výrobku (napr. suché prírodné korenie a jeho zmesi, sušená zelenina) a také odlišnosti nie sú zakázané všeobecne platným právnym predpisom.

9. Súčasťou objednávky môže byť výber a následná objednávka tovaru podľa vzoriek. V takých prípadoch môže byť predmetom reklamácie len nezhoda dodaného tovaru oproti vzorke a dohodnutej špecifikácii (dokumentácii sprevádzajúcej tovar).

10. Ceny uvedené v cenovej ponuke alebo cenníku sú konečné ceny bez DPH. Zahŕňajú cenu tovaru, obalu, náklady na manipuláciu a dopravu, pokiaľ v ďalších ustanoveniach týchto podmienok nie je stanovené ináč (napr. body 16 a 17).

11. Spoločnosť je platcom DPH. K cenám podľa ostatných ustanovení týchto podmienok bude pripočítaná DPH vo výške stanovenej všeobecne platnými právnymi predpismi. Výška DPH je uvádzaná v cenovej ponuke alebo cenníku a na daňovom doklade.

12. Tovar je dodávaný zásadne v balení dohodnutom s odberateľom.

13. Prípustné záporné hmotnostné odchýlky u balených produktov zodpovedajú hodnotám stanoveným vykonávajúcimi vyhláškami k zákonu o potravinách.

14. Tovar je dodaný na adresu určenú zákazníkom v termíne zásadne dohodnutom a potvrdenom objednávkou. Všetky riziká sú kryté zodpovednosťou spoločnosti do okamihu prevzatia tovaru odberateľom, ktorý toto prevzatie potvrdí písomne vrátane uvedenia dátumu.

15. Tovar je dodaný zákazníkovi prostredníctvom externej, spravidla zmluvnej balíkovej alebo paletovej prepravnej služby.

16. Platby za tovar sú robené zásadne podľa dopredu dohodnutých a zmluvne písomne odsúhlasených podmienok.

17. Bezhotovostné platby sú možné len na základe písomnej dohody spoločnosti a odberateľa; v takej dohode musí byť uvedená najmä doba splatnosti a sankcie za neskorú úhradu. Pokiaľ nie je riadne uhradená predošlá platba, nie je spoločnosť povinná dodať odberateľovi ďalšiu dodávku tovaru, aj keď bola predtým potvrdená.

18. Dodávky doručené spôsobom uvedeným v bode 15 sú hradené formou „dobierky“ (t.j. platba doručiteľovi) vtedy, keď nebol dohodnutý bezhotovostný spôsob platby podľa bodu 17.

19. Okamihom prechodu vlastníckeho práva na odberateľa je okamih úhrady tovaru, za ktorý je považovaný okamih pripísania čiastky na účet spoločnosti alebo úhrada v hotovosti. Do tohto okamihu je tovar vrátane obalov vlastníctvom dodávateľa.

20. Pokiaľ riadne objednaný tovar odberateľ z akýchkoľvek príčin na jeho strane od spoločnosti alebo od prepravnej služby neprevezme, je povinný uhradiť dodávateľovi paušálnu čiastku náhrady balného a dopravného. To neplatí, pokiaľ sa jedná zo strany odberateľa o oprávnenú reklamáciu dodávky.

21. Odberateľ je povinný tovar pri jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné zjavné vady spôsobené dopravou alebo zlou manipuláciou. V prípade takého zistenia je odberateľ oprávnený zásielku neprijať, pokiaľ je to možné, zabezpečiť fotodokumentáciu. Odberateľ je však povinný o neprevzatí tovaru ihneď informovať dodávateľa.

22. Vybavenie reklamácií sa riadi príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Odberateľ má právo reklamovať množstvo, balenie, zámenu druhu tovaru a kvalitu, pokiaľ nezodpovedá deklarovanému druhu a špecifikácii. Pokiaľ nie je zákonom stanovené ináč, je nutné reklamáciu uplatniť najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu prevzatia.

23. Rozhodujúcim podkladom pre posúdenie oprávnenosti reklamácie sú predpisy Európskej únie a ostatné všeobecne platné právne predpisy najmä vykonávajúce vyhlášky k zákonu o potravinách (napr. komoditné vyhlášky z hľadiska organoleptických vlastností, vyhláška o mikrobiologických požiadavkách, vyhláška o chemických požiadavkách na zdravotnú nezávadnosť, podmienky použitia pridaných látok) alebo špecifikácia výrobkov v zmysle vyhlášky o stanovení kritických bodov v technológii výroby.

24. O reklamácii rozhoduje vedúci obchodného alebo výrobného úseku. Obchodní zástupcovia, pracovníci zákazníckeho centra, pracovníci odbytu a ďalší pracovníci spoločnosti sú oprávnení reklamáciu prijať, vykonať záznam na stanovenom tlačive, nie však o reklamácii rozhodnúť! Takýmto ich eventuálnym rozhodnutím nie je spoločnosť viazaná.

25. Postup pri reklamácii:

a) odberateľ je povinný neodkladne reklamáciu uplatniť (ohlásiť) u spoločnosti

b) spoločnosť bude odberateľa kontaktovať a dohodne s ním ďalší postup; pri tom bude postupovať individuálne podľa okolností konkrétnej reklamácie

c) reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa jej uplatnenia u spoločnosti, pokiaľ všeobecne platné právne predpisy nestanovia dobu kratšiu

d) reklamácia sa vybavuje spravidla týmito spôsobmi:

     - výmena vadného tovaru

    - dodanie chýbajúceho tovaru

  - dodanie iného (náhradného) tovaru podľa dohody s odberateľom

      - zrušenie zmluvy a vrátenie peňazí.

26. Kontaktné spojenie na spoločnosť

a) obchodný zástupca pre priemyselných zákazníkov: telefón +421 917 445 233

b) zákaznícke centrum: telefón +421 917 474 040

b) zákaznické centrum: objednavky@gurmeko.eu


OBCHODNÍ PODMÍNKY KE STAŽENÍ V PDF